Saturday, April 19, 2014

Eight Seventeen

Linggo ng Pagkabuhay. Alabang. Sakay sa bisikletang ito ang tindang skrambol.
Pinara ng sekyu. Nagkaliwaan. Limang piso at skrambol. Nag-ngitian ang dalawa bago naghiwalay.

No comments:

Post a Comment